Kredyt inwestycyjny Agro przeznaczony jest dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych , realizowanych przez Kredytobiorcę, czyli przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego.

 


Dla kogo:

 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną


Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane inwestycji materialnych (zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich);  do 20% wartości kredytu można wykorzystać na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej


Kwota kredytu:

 • 90% wartości finansowanego majątku trwałego


Okres kredytowania:

 • do 10 lat


Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy
 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny
 • sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata
 • opinie bankowe o wnioskodawcy z banków prowadzących rachunki oraz z banków kredytujących
 • deklarację podatkową potwierdzoną przez Urząd Skarbowy
 • zaświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego
 • wymagane pozwolenia administracji lokalnej na realizację inwestycji, adekwatne do rodzaju inwestycji
 • tytuły własności lub umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje
 • inne dokumenty wymagane przez Bank


Informacje dodatkowe:

 • karencję w spłacie kapitału do 18 miesięcy
 • udział własny kredytobiorcy co najmniej 20% lub 10% przy zastosowaniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości rolnej
 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach