Kredyt na zakup gruntów Agro (ZG) to wyjątkowa oferta przeznaczony dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów.

 

 


Dla kogo:

 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną


Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane projektów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów,


Kwota kredytu:

 • 90% zadania inwestycyjnego


Okres kredytowania:

 • Wariant I:  do 20 lat, ale nie dłużej niż do osiągnięcia wieku 55 lat przez najmłodszego ze współkredytobiorców,
 • Wariant II: do 15 lat


Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy
 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny
 • umowy wstępne ze sprzedającymi
 • tytuły własności sprzedawanych gruntów oraz aktualny wypis z ksiąg wieczystych tych gruntów
 • opinie bankowe o wnioskodawcy z banków prowadzących rachunki oraz z banków kredytujących
 • inne dokumenty wymagane przez Bank


Informacje dodatkowe:

 • karencję w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • udział własny kredytobiorcy co najmniej 10%
 • środki z kredytu muszą być przeznaczone na finansowanie zakupu gruntów potwierdzone aktem notarialnym
 • bezwzględną formą zabezpieczenia kredytu na zakup gruntów (ZG) jest wpis do hipoteki na zakupywanych gruntach
 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach