W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego - Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy w Grudusku, oświadcza, że wprowadza Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie KNF zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, poprzez przyjęcie "Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Grudusku"

  1. Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Grudusku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
  2. Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Grudusku
  3. Schemat organizacyjny - Banku Spółdzielczego w Grudusku