Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Grudusku, zostań udziałowcem!

Jak dołączyć do grona Udziałowców.

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego, lub osoba prawna mająca siedzibę na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, która powinna zawierać informacje o ilości zadeklarowanych udziałów, a także – w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – jej nazwę i siedzibę.

O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. O uchwale Zarządu zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie (listem poleconym) w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.


Dlaczego warto zostać współwłaścicielem Banku.

Członek Banku Spółdzielczego w Grudusku ma prawo:

 1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej) Banku Spółdzielczego,
 2. uzyskiwać od organów Banku Spółdzielczego informacje dotyczące działalności Banku,
 3. zapoznać się z treścią rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego, wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokołów Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), regulacji wewnętrznych wydanych na podstawie statutu, a także uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, wnioskami polustracyjnymi i informacjami o ich realizacji, oraz innymi dokumentami zgodnie z zapisami statutu
 4. żądać od Zarządu wydania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów,
 5. wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 6. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku Spółdzielczego i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 7. do udziału w nadwyżce bilansowej,
 8. do korzystania z kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.


Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego w Grudusku obowiązany jest wpłacić wpisowe 10 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 150,00 zł.


Dywidenda

Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej.


Obowiązki wynikające z członkostwa.
Członek ma obowiązek:

 1. stosować się do przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Banku Spółdzielczego, w tym regulaminów opartych na przepisach prawa lub postanowieniach statutu,
 2. troszczyć się o dobro Banku Spółdzielczego i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 3. zawiadamiać pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów